Etik Kurallar

 

Şirket Faaliyetleri 

Şirket faaliyetleri yürürlükteki yasal mevzuat, esas sözleşme, iç yönergelere ve kamuya açıklanmış şirket politikalarına göre yürütülür. 

 

Şirket Çıkarları 

 • Çalışanlar, şirket çıkarlarını korumak ve gözlemekle mükelleftir. 
 • Pay sahiplerinin lehine menfaatleri korumak tüm çalışanların görevidir. 

 

İnsan Kaynakları 

 • Çalışanlar arasında ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. 
 • Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfi almada performans değerlendirmesi esas alınır. Çalışanlara kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır. 
 • Çalışanların sorun ve taleplerine karşı "Açık kapı politikası" izlenir. 
 • Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır. 
 • Çalışanların sosyal güvenlik alanlarında eğitilmelerinin yanı sıra mesleki konularda ve bireysel gelişim konularında eğitilmeleri sağlanır. 

 

İş Ahlakı ve Davranışlar 

 • Genel ahlak kurallarına özen gösterir. 
 • Tüm çalışanlar görevlerini şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür. 
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. 
 • Şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, dini görüşler çalışma ortamında tartışılmaz. 
 • Şirketin ve "ALKİM" isminin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. 
 • Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. 
 • Çalışanlar, prensip olarak şirketin menfaat sahipleri ile veya şirketin işleri ile ilgili olarak hediye kabul edemez, herhangi bir menfaat sağlayamaz. 

 

Sosyal Sorumluluk 

 • Bölgesel çevrenin, doğal hayatın ve insan sağlığının korunması için gerekli duyarlılık gösterilir ve bu konular ile ilgili tüm kurallara uyulur. 
 • Kültürel zenginliklerimizin korunması amacı ile kültürel amaçlı faaliyetlere destek verilir.
 • Tüketici haklarının korunmasına büyük özen gösterilir. 
 • Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla çalışan diğer kurum kuruluşlarla işbirliği yapılır. 
 • Şirketimizin, tüm çalışanlarının uymasını denetlediği etik kurallar, Alkim'in yaklaşık elli yılı aşkın çalışma süresinde bugünkü haline gelmiştir. Bu etik kurallar Alkim'in çalışma ilkeleri, ülkemizin yasaları, uluslar arası teamüller ve genel dürüstlük, doğruluk prensipleriyle bütünlük içindedir. Tüm faaliyetlerinde öncelikle ülke çıkarlarını gözetmek, ülkemizin doğal kaynaklarını işlettiğimiz ve bu alanda faaliyet gösterdiğimiz için ulusal bilinç içerisinde bulunmak, doğayı, çevreyi korumak kaliteyi daima on planda tutmak, bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak Alkim çalışanlarının genel prensibidir. Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı bir davranışın tespit edilmesi durumunda ilk amirinden başlayarak sırasıyla ilgili bolum şefi, ünite yöneticisi, genel müdür yardımcısı ve son kademe olarak genel mudur tarafından gerekli işlemler şirket insan kaynakları ve personel yönetmeliğine göre yerine getirilir.
70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa