Kar Dağıtım Politikası

 

Şirketimizin Kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri,Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.  

Kar dağıtımında hisse nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, Her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir.  

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.  

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar, ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu'ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.  

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini Genel Kurulda pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verilecektir.  

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve  Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul'da tespit edilmektedir.  Kar payı Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika'da yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel  Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kâr payı avansı dağıtılması,  Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri,Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda  Genel Kurul'da alınan kararla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi şeklinde uygulanır.

70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa