Alkim Bilgilendirme Politikası

Alkim Bilgilendirme Politikası

 

 

1.  AMAÇ

Alkim Alkali Kimya A.Ş bilgilendirme politikası; bilgilerin kamuya, yatırımcılara, hissedarlara zamanında, eksiksiz, açık, doğru, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde sunulmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Ticari sır kapsamına girmeyen yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş finansal bilgileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun diğer kanun ve düzenlemeleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara, yatırımcılara doğru ve eş zamanlı bilgi aktarımı amaçlanmıştır.

 

Alkim Alkali Kimya; kamuyu, yatırımcıları ve ilgili kurum ve kuruluşları aydınlatmaya ilişkin bilgilerin açıklanmasını daha önce açıklamış olduğumuz Kurumsal Yönetim İlkelerimiz doğrultusunda yapmaktadır.

 

2.  YETKİ SORUMLULUK

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, kamunun aydınlatılması, gerekli güncellemelerin yapılarak genişletilmesi ve izlenmesi Alkim Alkali Kimya A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası kamuya açıklanır ve internet sitesinde yayınlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümü’nün görevlerinden sorumlu kişiler Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür.

 

3.  BİLGİLENDİRME ARAÇLARI VE YÖNTEMLERİ

Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, mali tablo ve dipnotlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

 

Şirket, kamunun aydınlatılması ve bigilendirilmesi amacıyla aşağıdaki araçları kullanır:

  1. Borsa İstanbul A.Ş.’ne (“BİST”) gönderilen Özel durum açıklamaları,
  1. BİST’e iletilen finansal raporlar ile faaliyet raporları,
  1. Şirketin kurumsal internet sitesinde (http://www.alkim.com) yer alan, yatırımcı ilişkiler bölümü,
  2. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
  3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (“TTSG”) ile yapılan duyurular ve ilanlar,
  4. Diğer basın ve yayın organları aracılığı ile yapılan duyurular, ilanlar, toplantılar ve bu toplantılara ait sunum, raporlar ve basın bültenleri,
  5. Genel Kurul toplantıları,
  6. Yatırımcı İlişkilerine yapılan yazılı başvurular,
  1. Yatırımcı, Analistler ile yapılan toplantı ve sunum dosyaları,
  1. Telefon, elektronik posta vb. iletişim araçları ile yapılan iletişim yöntem ve araçları.

 

4. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel durum açıklamaları Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanır.

 

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Yatırımcı İlişkiler Bölümü’nün görevlerinden sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca, bu kişiler internet üzerinden veya diğer her türlü yöntemle, Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. Haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılmasında yine Özel Durumlar Tebliğine uyulur.

5. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği kişiler tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması istenmesi halinde Özel Durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberinde yer alan esaslara uyulur.

 

6.  İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

İdari Sorumluluğu bulunan kişiler; Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyesi olmadığı halde şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine haiz olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirkülerinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak tanımlanmış kişiler “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi” olarak kabul edilir.

 

7.  ÖZEL DURUMLARIN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgilerin, diğer özel durumların ve Özel Durum Tebliği’nin 6. Maddesi uyarınca ertelenen içsel bilgilerin de gizliliğinin sağlanmasını teminen etkin düzenlemeler yapar ve gerektiğinde her türlü teknik olanağı kullanmak suretiyle gerekli tedbirleri alır.

 

Şirket, Özel Durumlar Tebliği’nin 7’nci maddesi uyarınca içsel bilgiye erişimi olanların listesini hazırlar. Bu bilgilerde değişiklik olduğunda mevzuatta öngörülen süre içinde listeyi günceller.

 

İçsel bilgiler listesine dahil olanların, mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden, içsel bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili kanuni yaptırımlardan haberdar olması sağlanır.

 

8.  KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Kamunun aktif olarak aydınlatılması amacı ile şirketin kurumsal internet sitesi (http://www.alkim.com) kullanılmaktadır.

 

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkiler bölümünde aşağıda bilgilere yer verilmektedir.

 

a.) Alkim Bilgilendirme Politikası

b.) Hisse Senedi

c.) Faaliyet Raporları

d.) Dönemsel Mali Tablolar

e.) Ticaret Sicil Bilgileri

f.)  Ortaklık Yapısı

g.) Yönetim ve Denetim Kurulu

h.) Genel Kurul Bilgilendirme Notu

i.)   Genel Kurul Toplantı Gündemi

j.)   Genel Kurul Toplantı Tutanağı

k.) Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli

l.)   Vekaleten Oy Kullanma Kılavuzu

m.) Genel Kurul İç Yönergesi

n.) Esas Sözleşme

o.) İzahname

p.) Özel Durum Açıklamaları

q.) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

r.)  Kar Dağıtım Hazırlama Kılavuzu

s.) Kar Dağıtım Tablosu

t.)  Kar Dağıtım Politikası

u.) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika

v.) Komite Görev ve Çalışma Esasları

w.) Ücretlendirme Politikası

x.) Etik Kurallar

y.) Tazminat Politikası

 

9. FİNANSAL RAPORLAR VE FAALİYET RAPORLARI

Uluslararası denetim standartları ve Sermaye Piyasası Kanun ve Tebliğleri hükümlerine göre hazırlanan mali tablolar, ilgili dipnotları (denetime tabi dönemlerde bağımsız denetim onayını da taşıyarak) ve faaliyet raporları Denetim Komitesi - Yönetim Kurulu onayı ile mevzuatlara uygun olarak süreleri içerisinde BİST’ e gönderilir. Şirketin kurumsal İnternet sitesinde bulundurulur.

 

Finansal kuruluşlar ile hissedarlar faaliyet raporlarımızı İngilizce ve Türkçe olarak matbu basılı halini Yatırımcı İlişkileri Birimimizden temin edebilirler.

 

10. SERMAYE PİYASASI KANUNU VE DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN DÖKÜMANLAR

Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan izahname, sirküler ve duyurular ve bunun gibi dokümanlar kamuya duyurulur, ilan edilir ve internet sitesinde bulundurulur.

 

11. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ VE DİĞER BASIN ORGANLARI ARACILIĞI YAPILAN İLAN VE DUYURULAR

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunları ve düzenlemeleri ve Şirketin Esas Sözleşmesi çerçevesinde kamuyu aydınlatmak ile ilgili hususlar Türk Ticaret Sicil Gazetesinde, gerekli ise diğer basın ve yayın organlarında ilan edilir.

 

12. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul Toplantılarından önce, toplantı esnasında ve toplantıların sonrasında Sermaye Piyasaları Kanunu ve düzenlemeleri belirtildiği şekilde kamunun aydınlatılması sağlanır.

 

13. BASIN AÇIKLAMALARI

Şirket Sermaye Piyasası Kanun ve düzenlemelerine uyarak çeşitli hususlarda görsel ve basılı yayın organlarını kullanarak Basın Açıklaması, Basın Toplantısı yapabilir bu toplantılarda kullanılan rapor, sunum ve dokümanlar şirketin kurumsal internet sitesinde bulundurulur.

14. ASILSIZ HABERLER
Yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler, yazılı ve görsel medyaya basın bülteni şeklinde Kamuyu aydınlatma (KAP) ve BİST'e de özel durum açıklamaları ile, kamuoyu ve yatırımcılar detaylı biçimde bilgilendirilir. Açıklanacak konunun içeriğine bağlı olarak bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Açıklanan bilgilerden farklı içerikte veya basın organlarında çıkan söylenti ve asılsız haberin varlığı halinde özel durum açıklaması gerektirip gerektirmediği incelenerek mecburiyet söz konusu ise doğru olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Ancak zorunluluk gerektirmez ise açıklama yapılmayabilir.

15. YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİ

Basın tarafından yöneltilen sorular ya da bilgi talepleri yazılı olarak değerlendirmeye alınarak hassasiyetle cevaplandırılır. Yatırımcı veya temsilcilerine ait soruların zamanında ve doğru olarak cevaplanabilmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri bölümü ile birlikte Mali İşler Bölümü Bilgilendirme Politikalarımıza uygun olarak koordineli yürütmektedir.

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup, mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ile de pay sahiplerinin ve analistlerinin Alkim'e dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa