Etik Sorumluluk

Etik İlkelerimiz

1) Eşitlik ;

Şirketimiz tüm faaliyetleri boyunca; çalışanları, tedarikçileri, müşterileri velhasıl tüm iş ilişkisi içerisinde olduğu kişi ve kuruluşlar arasında etnik, ve cinsiyetçi ayrım yapmaz. Herkese eşit ve adil fırsat ve çalışma şartları sağlar.

2) Yasalara Uyum :

Alkim Alkali Kimya şirketimiz tüm uygulamalarında içinde bulunduğu toplumun genel ahlak ve değer ilkelerine, yasalarına ve bununla bir bütün olan temel insan hakları ve evrensel değerlerine sadık kalacaktır. Çalışanlar ve taşeronlar ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz. 

3) Çıkar Çatışması

Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine giremez. İstisnai haller İşverenin bilgisi ve onayına tabidir.

İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz.  Çalışanlar Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. 

Çalışanlar, şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine giremez, 

4) Ticari Sırların Korunması ve Gizlilik :

Çalışanlar ve taşeronlar, şirkette çalışırken veya işten ayrıldıktan sonra, İşverene ait herhangi bir bilgi ya da belgeyi şirket yönetiminin haberi ve onayı olmaksızın şirket mensubu olmayan bir başka şahısla veya kurumla paylaşamaz. Şirket bilgileri ve ticari sırların gizliliği için azami özeni göstermek zorundadır. Çalışan bu gibi hallerden haberdar olduğu takdirde şirket yönetimini bilgilendireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

Çalışanlar İşverene ait herhangi bir bilgiyi içeriden sızdırmak suretiyle borsadan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edemez, başkalarının menfaat elde etmesine vesile olamaz, Rekabet Kurumu Mevzuatı ve Rekabet Yasasına aykırı davranışlarda bulunamaz.  

Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. 

70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa